تبلیغات
Chaosmosis - صفرِ حرکت: اِسکیز‌ها و سوبژکتیویته‌ـ‌در‌ـ‌فرایند

صفرِ حرکت: اِسکیز‌ها و سوبژکتیویته‌ـ‌در‌ـ‌فرایند

1391/09/17  

سوبژکتیویته‌ی «وضع موجود» چگونه ساخته و هدایت می‌شود، چگونه عمل می‌کند؟ میدان‌های نیرویش چگونه به هم متصل و از هم سوا می‌شوند؟ هر میدان نیروی درون این سوبژکتیویته چگونه کار می‌کند، نسبت‌های بین مولفه‌هایش چگونه متحول می‌شوند، چگونه از خود متفاوت می‌شوند و در هر جهش رمزگذاری، رمزگان‌زدایی و بازرمزگذاری می‌شوند؟ اگر این سوبژکتیویته‌ی در‌ـ‌فرایند همچون صفحه‌ای با چند مرکزِ تعیّنِ موقّتی و بی‌شمار ماشین، تولید‌ـ‌میل‌ورز، هستنده‌ی در‌ـ‌فرایند، یا سوژه‌ـ‌در‌ـ‌فرایند باشد، آنگاه اقسامی انرژیِ‌ـ‌در‌ـ‌جنبش در کار خواهند بود که بی‌وقفه مسیرهایی اغلب نامعیّن را می‌پیمایند و ضمن تفاوت‌گذاری از خود، اتصالاتی با دیگر ماشین‌ها و مسیر‌ها را شکل می‌دهند؛ مسیرهایی که فرایندهای میلِ آن‌ها را پی می‌گیرند، تقویت و تشدید می‌کنند، هرز می‌دهند. 
در نتیجه، هر هستنده‌ـ‌در‌ـ‌فرایندی فرایندِ تکین خودش را پی می‌گیرد و پیش می‌برد و هیچ دو مسیر یکسانی در صفحه یا در هر میدان نیرو وجود ندارد، همچنین، هیچ تک‌ـ‌مسیرِ قابل پیش‌بینی‌ای در کار نیست: از روز روشن‌تر است حتا دو دوستِ دیرینه‌ی بسیار صمیمی، دو نویسنده که سال‌هاست مشترکاً می‌نویسند و مثلاً سلین، کرواک، آرتو، روسل و باروز نخستین علاقمندیشان است، نیز الزاماً مسیرهای میل متفاوتی دارند و از اینرو از خلالِ نیروگذاری‌های متفاوتشان، دست به ساختِ بازی‌های متفاوت می‌زنند. اگر صفحه، شور مشترک همه‌ی تکینگی‌هاست که در هر لحظه تکینگی‌ها را تا می‌زند و تاگشایی می‌کند پس می‌لِ تفاوت‌گذارِ هر هستنده‌ـ‌در‌ـ‌فرایند که بی‌وقفه بازی طرح می‌کند گشاینده‌ی انگاره‌ی شورِ مشترک به روزنه‌ها، افق‌ها، سیلان‌ها و امکان‌های نو، و عدمِ تبلور و صُلبیت آن است. احتمالا اگر نیروگذاری‌های تولید‌ـ‌میل‌ورز تا انتهای سناریو‌هایشان پیش نروند ضعیف می‌شوند، به خود باز می‌گردند و از نو پیش‌تر می‌روند، آنقدر که آستانه‌ای در نوردیده شود: تعین‌گریزیِ خودویژه‌ی سنخِ کوچ‌گر و هیولاوش چنین حکم می‌کند که با هر پیشروی، ساختار پیشینِ خود را دستکاری، تخریب و بازتعریف کند، از نسبتی به نسبتی و از فرایندی به فرایند دیگر، از خود متفاوت شود؛ مسأله‌ای که ما را متوجه نیروشناسیِ حرکتِ تولید‌ـ‌میل‌ورز بر صفحه و نسبت‌های متغیّرِ نیرو‌ها در میدان می‌کند. در این بین، آپاراتوس دولتی چگونه قلمرو‌ها را تخصیص می‌دهد و خطوط آفرینش را می‌بندد؟ نیروی سازمان‌دهنده‌ای در پشتِ عامل (Agent) پنهان است که وظیفه‌اش مداخله/رسوخ در میدان‌های محلّی و کلانِ نیرو‌ها، رمزگان‌گشاییِ حرکاتِ نامتعین و بی‌اندازه‌ی عناصرِ درون صفحه، شناساییِ همسانی‌ها و تفاوت‌های زد و خورد‌هایشان در منطقِ متغیر بازی‌ها، بازرمزگذاریِ آن‌ها در شکل‌های عام به قیمتِ حذفِ نقاطِ گشودگی، درهم‌شکستنِ خطوط پرواز، به کنترل در آوردنِ نقاط تعیّنِ موقّتی و نیز همگون‌سازی، بهره‌برداری و دائمی-کردنشان است. میدان نیرو‌ها نه انگاره‌ای صرفاً فیزیکی‌ـ‌کمّی، بل سوبژکتیو‌ـ‌کیفی است پس مداخله/رسوخِ عامل مستلزم دستکاری و پیاده‌سازی به قصدِ سرهم‌بندیِ نو، و تفکیک و تجزیه به قصدِ بازپیکربندی است. اینجا به طور مشخصی، عامل (Agent) به نحوه‌ی کارِ عامل (agent) در هر دو طرفِ ضابطه‌ی یک نسبتِ نیرو چشم دوخته است: عامل در هر دو سطح ماکرو و مولکولی عمل می‌کند؛ می‌تواند همزمان کلان و خرد باشد. عاملِ خرد در هر نیروگذاریِ هستنده‌ـ‌در‌ـ‌فرایند حاضر است. اگر در صفحه هیچ دو ماشینی بازیِ یکسانی ندارند، پس برای عامل‌ هیچ راه حل یا فرمول کلّی یا عامی وجود ندارد، و هر شدنِ مولکولی در عاملِ خُرد نسبت‌های صفحه، و از اینرو، نحوه‌ی عمل یا عکس‌العملِ عامل را دستخوش تغییر می‌کند. اگر عامل مرکزگریز و برسازنده، و عامل مرکزگرا، برساخته و در خدمت آپاراتوس دولتی است، پس عامل با بی‌شمار استراتژی آنی در هر لحظه می‌کوشد عامل را شناسایی، قلمروزدایی، همگون و هضم کند، یا نهایتاً از کار بیندازد. در این راه، عامل کثرت بازی‌های متفاوت‌شونده‌ی فرایندهای میل در شدنهای هیولاییِ نهفته در میدان نیرو‌ها و صفحه را از خلالِ پیش‌کشیدنِ زد و خورد‌ها و سنتزهای متعاقبِ آن‌ها، از خلالِ تخصیص‌دادن یا نامیدن، به نوعی وانموده یا نوعی صلبیت یا تبلور فرومی‌کاهد. وقتی تولید‌ـ‌میل‌ورز از کار می‌افتد، یعنی امکان آفرینش و سیلانِ رمزگان‌های نو تضعیف می‌شود و همینجاست که ماشینِ جهنمیِ عامل، به عاملِ خُرد چنگ می‌اندازد و آنرا در خود جذب و همسان‌سازی می‌کند، میدان نیروگذاری‌های هستنده‌ـ‌در‌ـ‌فرایند را به اختیار می‌گیرد، در آفرینش‌های آن مداخله می‌کند، و سرانجام دست به رمزگذاریِ مجدد می‌زند: حالا بازیِ آزادانه‌ی تو به بازیِ آزادانه‌ی عامل تبدیل شده است، تو با بازی‌ات، همزمان که فرایندهای میل‌ات را پی می‌گیری، به عامل خدمت می‌کنی، تو با همه‌ی سطوح ناهنجاری و هر امکانِ گشوده به سنخ‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری، و اجراییِ هیولاوشی، حالا بخشی از پیکره‌ی عامل هستی. چه اتفاقی افتاده است؟ به نظر می‌رسد نوعی فرایندِ قربانی‌گری در کار است: هرچه نیروی مرکزگریز، بی‌چهره و غیرمتعیّنِ تولید‌ـ‌میل‌ورز صرفاً خودِ فرایندِ میل را تعقیب می‌کند و بی‌وقفه، با آری‌گویی به هرآنچه به شدنِ مولکولی‌اش یاری می‌رساند، به تشدیدِ این فرایند میل می‌ورزد، در برابر، نیروی سازمان‌دهنده‌ی عامل صرفاً زیرکی به خرج می‌دهد تا قالب یا الگوی در خور برای نوعی اتصالِ همگون‌کننده را پیاده کند: تشویقِ بی‌وقفه به ادامه‌ی تحصیل، رفتن به خدمت سربازی، تشکیل خانواده، به سرِ کار رفتن، تمکین از الگوهای هنجارینِ جامعه‌پذیری، سنخ‌های مختلفِ نهادینه‌سازی و الخ. بدین معنا، هر لحظه‌ی حیاتِ هر فرد اکیداً سیاسی است. باید بتوان نیروشناسیِ سنخ‌های سرور و برده را به درستی از هم بازشناخت: از حیث کارکرد‌شناختی، اگر میل‌ورز یا قربانیِ کنونی هر لحظه به میل‌اش وفادار بوده است، عامل تمامِ مدّت نقشه کشیده است؛ اولی لحظه‌ را ارج نهاده و نیروگذاری‌هایش منطبق بر ایجابیتِ میل‌ورزی‌های آفرینشگرانه‌اش بوده و آری‌گویی در نسبت با خودِ میل شکل گرفته، دومی لحظه را به پای یک غایت قربانی کرده و نیروگذاری‌هایش بر مهارِ حرکتِ غیرخطیِ اولی منوط بوده، یعنی در نسبت با ایجابیتِ اولی دست به واکنش زده؛ اولی مساحی کرده و سپس نقشه‌ی میل را به قصد سازماندهیِ نیروهای ایجابی‌اش ترسیم کرده، دومی بنا به نقشه‌ی ترسیمیِ اولی دست به سازماندهی در مسیر‌ها و نقاطِ نیروگذاریِ اولی زده. پس به یک معنا، بنا به اصطلاح‌شناسیِ نیچه‌ در «تبار‌شناسی اخلاق»، اولی، یعنی میل‌ورز شهریارانه عمل کرده و کنشِ دومی از بنیاد واکنش، و خصوصاً زیرکیِ فرومایه‌اش نمود اخلاق بندگان، و تباه‌کننده‌ی اینجا‌ـ‌اکنون است: ارزش‌های فرودست، گله‌ای و همگن‌کننده بدین‌طریق به ارزش‌های نو، والا و تفاوت‌گذار یورش می‌برند. صورت‌بندی نیچه نوعی نقشه یا دستور کار سیاسی را ترسیم می‌کند و به یک معنا، تبار منازعه‌ی بالا را در نیچه، برای نمونه در «اینک انسان» نیز می‌توان پی گرفت: الف) مشخصه‌ی سنخِ پیشرو: «... یک آری‌گوییِ والا، زاده‌ی سرشاری و وفور، آری‌گفتنِ بی‌قید و شرط به زندگی، حتا به رنج، حتا به گناه، به هر آنچه در هستی غریب و غامض است» و ب) سنخ واپس‌گرا: «سرنوشت بشر تاکنون به دستِ بد‌ترین کسان بوده است، و توسط واماندگان، کینه‌توزانِ مکّار [...] و بی‌حرمت‌کنندگان انسان، اداره می‌شده است. این نشانه‌ی قاطعی است که کشیش (از جمله کشیشان سرپوشیده، یعنی فیلسوفان) [...] همه‌ جا سروری می‌کند [...] ارزشِ بی‌قید و شرطی به اعمال غیرخودخواهانه می‌بخشد و در برابر، به اعمال خودخواهانه خصومت می‌ورزد. کسی که بر سر این نکته با من مخالف باشد، از نظر من «آلوده» به بیماری است [...] وقتی درونِ ارگانیسم، کم‌اهمیت‌ترین اندام هم حتا اندکی از کار بیفتد و دیگر صیانتِ خود، [...] و خلاصه «خودخواهی» ‌اش را با قاطعیت کامل عملی نسازد، آنگاه مجموعه‌ی ارگانیسم دچار خرابی و انحطاط می‌شود. فیزیولوژیست خواهان قطع عضو خراب است، از هرگونه همبستگی با این عضوِ منحط سر باز می‌زند و هیچ احساس ترحمی نسبت به آن ندارد. اما کشیش درست خواهانِ انحطاط مجموعه، یعنی بشریت، است.» چه سنخی قربانیِ واقعی است؟ نورهای آینده یقیناً به نیروهای واکنشی مجال نخواهند داد و این پرسش برای ما تنها یک نقطه‌ی آغاز است. ژرژ باتای درباره‌ی نیچه می‌گوید که او به جای همه‌ی ما، یعنی به جای همه‌ی اجتماع، به سوی جنون پرتاب شد: هر اجتماع با خطوط گریزش، با دقایقِ تکینِ فزون‌خواه و آشوبناکش، از مرزهای برساخته و وضع مستقرِ امور فراروی می‌کند و به امکان‌های نو گشوده می‌ماند. مطالعه‌ی همین میدان‌های نیرو‌ها، همین سوبژکتیویته‌های‌ـ‌در‌ـ‌فرایند، و همین خطوطِ گریز، مبداءِ نیرو‌شناسی و دیگرگون‌شناسیِ ما خواهد بود تا دل‌آشوبه‌ها، یا حال و هواهای مختلفی را که در دورانمان به سطح می‌رسند یا نهفته می‌مانند کنکاش کنیم؛ امری که شاید راهگشای سنخ‌های تازه‌ی امکان بیان، زیست و کنش باشد.

Cialis generic
1397/09/16 15:14

Many thanks! Lots of forum posts.

generic cialis 20mg tablets dose size of cialis tadalafilo cialis coupon ou acheter du cialis pas cher canadian drugs generic cialis il cialis quanto costa only now cialis for sale in us cialis name brand cheap cuanto cuesta cialis yaho
Cialis online
1397/09/15 20:10

Incredible all kinds of very good info.
precios cialis peru cialis generisches kanada cialis generico lilly cialis 20 mg cost cilas click now cialis from canada order a sample of cialis sublingual cialis online cialis generico cialis 20 mg cost
buy generic cialis
1397/09/15 00:37

Many thanks, A good amount of tips.

cialis prezzo in linea basso cialis therapie cuanto cuesta cialis yaho opinioni cialis generico i recommend cialis generico cialis 20mg cialis arginine interactio click here to buy cialis tadalafil 5mg only now cialis for sale in us
Generic cialis
1397/09/14 08:36

Appreciate it, Loads of facts!

cialis australia org we use it cialis online store 5 mg cialis coupon printable cialis 05 american pharmacy cialis cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 20mg best generic drugs cialis cilas cialis reviews
buy cialis with no prescription
1397/09/13 21:02

You have made your stand pretty nicely..
wow cialis tadalafil 100mg look here cialis order on line ou trouver cialis sur le net cialis sale online cialis dosage amounts acquistare cialis internet we recommend cialis info cialis kamagra levitra female cialis no prescription click here take cialis
buy cialis with no prescription
1397/09/13 10:12

You actually said it exceptionally well.
cialis prezzo in linea basso prices for cialis 50mg low dose cialis blood pressure we choice cialis uk cialis 05 india cialis 100mg cost interactions for cialis rx cialis para comprar when can i take another cialis cialis australia org
buy cialis without a doctor's prescription
1397/09/12 22:25

Thanks, Quite a lot of knowledge.

cialis arginine interactio free generic cialis buy cialis online cheapest what is cialis are there generic cialis generico cialis mexico no prescription cialis cheap cialis 20 mg cost cialis en mexico precio cialis 5 effetti collaterali
Generic cialis
1397/09/12 09:42

Thanks a lot! Valuable stuff.
free generic cialis pastillas cialis y alcoho cialis e hiv cialis pills price each tadalafil cialis coupons printable cialis generico lilly cialis purchasing cialis australia org cialis canada on line
Buy generic cialis
1397/09/11 21:53

Thanks. I appreciate it!
cialis billig only now cialis for sale in us cialis kamagra levitra buy cialis online cialis lilly tadalafi cialis daily dose generic cialis 5mg cialis 5mg billiger safe site to buy cialis online we choice free trial of cialis
Cialis 20 mg
1397/09/11 09:03

Wow many of excellent data.
precios cialis peru generic cialis 20mg uk cialis online holland generic for cialis ou acheter du cialis pas cher venta de cialis canada generic cialis review uk tarif cialis france cialis free trial buy generic cialis
Cialis 20 mg
1397/09/10 22:03

Tips well applied!!
enter site 20 mg cialis cost look here cialis order on line cialis 100 mg 30 tablet comprar cialis navarr cialis generico postepay cialis efficacit cialis canada generic cialis review uk cialis generico wow look it cialis mexico
buy cheap cialis in canada
1397/09/9 21:33

Very well voiced without a doubt! .
cialis daily cialis y deporte achat cialis en europe cialis sicuro in linea achat cialis en itali cialis australia org low dose cialis blood pressure cialis lowest price only best offers cialis use no prescription cialis cheap
buy cialis usa
1397/09/9 09:38

Regards! Excellent stuff!
cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg buy prix de cialis cialis rckenschmerzen what is cialis i recommend cialis generico cialis canada no prescription cialis cheap cialis pills price each cialis 5 mg para diabeticos
Cialis online
1397/09/8 22:36

Wow tons of amazing information!
cialis 20mg cialis official site side effects for cialis 200 cialis coupon generic cialis soft gels cialis baratos compran uk venta de cialis canada cialis flussig 5 mg cialis pharmacie en ligne viagra or cialis
buy cialis germany
1397/09/8 11:05

Cheers, Very good information!
cialis online cialis 5mg buy cialis online cheapest only here cialis pills cialis per paypa prezzo cialis a buon mercato achat cialis en europe canadian drugs generic cialis buying cialis overnight american pharmacy cialis
buy cialis
1397/09/7 22:26

Great facts. Thanks a lot.
best generic drugs cialis cialis 30 day sample cialis official site tesco price cialis generic cialis at the pharmacy effetti del cialis we like it cialis soft gel cialis price thailand prezzo di cialis in bulgaria preis cialis 20mg schweiz
buy cheap cialis coupon
1397/09/7 10:30

With thanks, Numerous facts.

cialis cost generic cialis 20mg uk cialis for daily use cialis with 2 days delivery purchasing cialis on the internet generic cialis 20mg uk compare prices cialis uk cialis generico lilly tadalafil 20mg precios de cialis generico
Online cialis
1397/07/9 15:53

Kudos. Fantastic stuff!
cialis generico lilly safe site to buy cialis online cialis pills cialis 5 mg schweiz buying cialis on internet tesco price cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis e hiv cialis daily enter site natural cialis
canadian online pharmacy
1397/07/1 14:22

Many thanks! Plenty of content!

canadian drugstore canadian online pharmacy rx from canada canadian pharmaceuticals companies canadian pharmaceuticals nafta canadian viagra canadian prescriptions online canada pharmaceuticals online aarp recommended canadian online pharmacies canadian online pharmacies legal
viagra usa pharmacy
1397/05/23 09:31

Useful knowledge. Regards!
is it legal to buy viagra online viagra online prices where can i buy cheap viagra online where can you purchase viagra buy generic viagra uk viagra cheap no prescription how to purchase viagra is it legal to buy viagra online uk cheap viagra how to get viagra uk
cialis prices
1397/05/23 01:03

You stated this adequately.
canadian cialis pastillas cialis y alcoho cialis generico online cialis et insomni we use it cialis online store prezzo di cialis in bulgaria order generic cialis online ou trouver cialis sur le net if a woman takes a mans cialis cialis professional yohimbe
choc
1397/02/15 02:55
Great web site you have here.. It's difficult to find high-quality writing like yours these days.
I seriously appreciate people like you! Take care!!
Viagra vs viagra
1397/02/6 03:11

Terrific information. With thanks.
is buying viagra online legal buy viagra alternative buy viagra 50mg buy generic viagra no prescription best site to buy viagra cheap online viagra uk can you purchase viagra online online viagra usa order sildenafil viagra professional
Generic cialis
1397/01/19 02:42

Thanks, I value it.
cialis price in bangalore generic cialis 20mg tablets achat cialis en suisse cialis 20 mg cut in half tadalafilo dose size of cialis tadalafil generic cialis daily buy cialis online cialis pas cher paris
Nintendo Switch
1396/09/24 17:35
بحث انگیزشی ارزش اظهار نظر است. من معتقدم که شما باید بیشتر منتشر کنید
در این موضوع موضوع ممکن است موضوع تابو باشد اما معمولا مردم در مورد چنین چیزی صحبت نمی کنند
فاعل، موضوع. بعدی! بهترین ها!!
Marcos
1396/09/16 20:28
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism
or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I've either written myself or outsourced but it appears a lot of
it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any techniques
to help protect against content from being stolen? I'd certainly appreciate it.
Nintendo Switch
1396/09/7 19:26
وبلاگ عالی اینجا! همچنین وب سایت شما خیلی زیاد خیلی سریع!
از چه میزبانی استفاده می کنید؟ آیا می توانم پیوند وابسته شما را در خود بگیرم
میزبان من آرزو می کنم که وب سایت شما به سرعت به محض ورود شما لود شود
medicare supplemental plans
1396/09/3 16:52
آیا تا به حال در مورد انتشار کتاب الکترونیکی و یا نویسنده مهمان در وب سایت های دیگر فکر می کنید؟
من یک وبلاگ بر مبنای همان موضوعاتی که در آن بحث می کنید، دارم و واقعا دوست دارم برخی از داستان ها / اطلاعات را به اشتراک بگذارم. مطمئنم که بازدیدکنندگان من از کار شما لذت می برند.
اگر حتی از راه دور علاقه مند هستید، به من ایمیل بزنید.
stds testing
1396/08/13 17:54
این یک قطعه قابل توجه از نوشتن در حمایت از همه است
مردم وب؛ من از آن مطمئن خواهم شد.
best supplement medicare plans
1396/08/10 19:05
سلام از اوهایو! من در کار خسته شده ام، بنابراین تصمیم گرفتم سایت خود را بر روی آیفون خود مرور کنم
در طول ناهار شکستن من واقعا اطلاعاتی را که اینجا ارائه می دهم دوست دارم و منتظر نیستم
نگاهی به من می اندازد وقتی به خانه می رسم من در مورد اینکه وبلاگ شما بر روی تلفن همراه من چقدر سریع شگفت زده شده است..

من حتی از WIFI استفاده نمی کنم، فقط 3G.. به هر حال، وبلاگ شگفت انگیز!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آخرین مطالب

انتقال 1392/11/17
مهمان‌نوازی و انحراف 1392/11/16
The Overthrow of the Lyric Body 1392/11/9
فضای نوآر 1392/11/1
Stopping the Antropological Machine 1392/10/25
Monument 1392/10/22
short-circuits 1392/10/13
متافیزیکِ سلسله‌مراتب: مساله‌ی عمو‌ها، و دزدی که آنجا نبود 1392/06/4
فمینیسمِ خُرد‌ـ‌مقاومت‌ها 1392/05/7
و بالاخره یک روز تمام برده‌ها آزاد شدند، چیزی درونِ آنها مرد... 1392/05/5
بریدگی‌های خون‌بارِ عصب 1392/03/26
افیونلاق/ مورالین 1392/03/11
این صفحه عمداً خالی گذاشته شد... 1392/02/28
Secret défense 1392/02/9
[½, ¼] 1392/01/30
از دره‌های عمیقِ آرکادیا تا روزهای سُربیِ تهران: چینه‌ها، چینه‌ها، و چینه‌ها 1391/12/12
آینده‌کشی 1391/11/25
۱۹۸۳ ــ ۱۹۸۴ 1391/11/22
۱۸۸۵ - ۱۸۸۸ 1391/11/19
قاعده‌ی‌ بازی؟ 1391/11/15
آن 1391/11/10
وجه رایج: مدیریتِ بدن‌ها و پیشامد‌ها 1391/11/9
مونتاژ، بریکلاژ یا...؟ 1391/11/5
صدایی از جنسِ سورلی: یک درجه مصلوب، دو درجه دیونیسوس 1391/10/24
[...] 1391/10/18
خنده‌ی روده‌بین: درباره‌ی یک تصویر 1391/10/15
قاب‌های چندپاره، تصاویر متداخل: به سوی یک سیاستِ تصویرِ دیگرگون 1391/10/9
صفرِ حرکت: اِسکیز‌ها و سوبژکتیویته‌ـ‌در‌ـ‌فرایند 1391/09/17
درباره‌ی نوعی ماشین اسکیز‌وـ‌پارانویا 1391/09/15
لیست آخرین مطالب